Skip to main content

Planiranje Kontinuiteta Poslovanja

Zašto je planiranje kontinuiteta poslovanja / biznisa važan za uspeh vaše organizacije? Ovaj program pruža vašoj organizaciji mogućnosti da minimizira i odgovori na pretnje koje mogu da prekinu vaše poslovanje, i da zaštiti poslovne interese.

Alextec Advisory je specijalizovan za razvoj, implementaciju, procenu i testiranje BCM programa i planova kontinuiteta poslovanja, koji zadovoljavaju jedinstvene potrebe organizacija svih veličina i u skoro svakoj industriji.

Naš fokusirani pristup implementaciji planova za kontinuitet poslovanja će obezbediti podršku rukovodstva, uvesti kulturu otpornosti i spremnosti u organizaciji, i obezbediti alate i metodologije za dugoročni uspeh.

Program upravljanja kontinuitetom poslovanja (BCM Program)

Program upravljanja kontinuitetom poslovanja (BCM Program) omogućava da vaša organizacija implementira robustan plan koji će identifikovati operativne rizike i minimizirati uticaje poremećaja koji ti rizici mogu da prouzrokuju na vaše poslovne operacije.

Efikasan BCM program će podržati misiju vaše organizacije i obezbediti strategije za kontinuitet poslovanja kako bi se odgovorilo na smetnje u radu, i uz minimalne gubitke.

Procena rizika i analiza uticaja na poslovanje (BIA)

Procena rizika identifikuje prirodne, tehnološke ili ljudske rizike koji mogu imati negativan uticaj na IT sisteme, objekte i vaše celokupno poslovanje. Procena rizika će identifikovati strategije izbegavanja i ublažavanja rizika, i preporuke za poboljšanje kontrola za rizike.

Analiza uticaja na poslovanje (BIA) će identifikovati kritične funkcije, procese ili usluge u vašoj organizaciji, i identifikovati resurse (interne i eksterne) potrebne za oporavak vašeg poslovanja. BIA će identifikovati vreme i ciljeve oporavka (RTO/RPO), operativne uticaje vezane za poremećaje, smanjiti potencijalne finansijske gubitke i poboljšati poslovne operacije vaše organizacije.

Strategija i planiranje kontinuiteta poslovanja

Strategija oporavka poslovanja koristi nalaze procene rizika i analize uticaja na poslovanje (BIA) i definiše efikasne strategije koje će ispuniti zahteve vaše organizacije za kontinuitet poslovanja. Strategija oporavka kontinuiteta poslovanja će osigurati da vaša informaciona tehnologija i druga vitalna sredstva budu dostupna za obnavljanje vašeg poslovanja nakon prekida.

Plan kontinuiteta poslovanja (BCP) opisuje uloge i odgovornosti zainteresovanih strana vaše organizacije, strategije reagovanja na krizne siruacije i detaljne akcione planove za oporavak vaših operacija. BCP će sadržati sve kritične informacije koje će vam omogućiti da procenite i odgovorite na situacije koje bi potencijalno mogle da poremete poslovanje vaše organizacije.

Procene i revizije planova kontinuiteta poslovanja

Procena trenutnog stanja identifikuje sposobnost i zrelost BCM programa organizacije, kao i usklađenost sa vodećim svetskim standardima u industriji, najboljim praksama i zahtevima.

Sveobuhvatna procena će identifikovati sve potencijalne probleme između planova za kontinuitet poslovanja vaše organizacije, zahteva i trenutno primenjenih strategija reagovanja na krizne situacije. Detaljan izveštaj o proceni će predstaviti nalaze, dati preporuke i razviti roadmap-mapu za buduća poboljšanja BCM programa u vašoj organizaciji.

Održavanje, testiranje i trening


Režim održavanja BCM programa osigurava da se sva relevantna dokumentacija ažurira i da je i dalje usklađena sa opštim organizacionim zahtevima za kontinuitet poslovanja. Tipično ažuriranje poduhvata kolege koje dolaze ili napuštaju organizaciju, dodavanje ili uklanjanje poslovnih funkcija i procesa, ili promene dobavljača koje bi potencijalno mogle da ugroze efikasnost vaših planova.

Kao što poslovica kaže, „Neprovereni plan je samo strategija“, svi planovi BCM Programa, uključujući planove kontinuiteta poslovanja i IT planova za oporavak informacione infrastrukture od katastrofe, zahtevaće redovno testiranje i vežbanje da bi se potvrdila njihova efikasnost i potpunost.

Bez obzira na pristup testiranju, tabletop ili potpuno funkcionalne vežbe, razvoj realnih scenarija će identifikovati nedostatke u vašim planovima i obučiti ključne ljude kako da reaguju u kriznim situacijama.